Consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică - 0755.423.558

luni, 21 martie 2011

Model cerere de divorţ (cu sau fără minori) în conformitate cu Noul Cod Civil

DOMNULE PREŞEDINTE,

    Subsemnatul(a) _________, domiciliat(ă) în_________, judeţul________, str.________, nr.___ , etajul___, apart.___,  în contradictoriu cu soţia(soţul) meu________ domiciliat(ă) în________ , judeţul________, str.______, nr._______, etajul___, apart.___, formulez prezenta

CERERE DE DIVORŢ
pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:
- desfacerea căsătoriei încheiate între subsemnatul(a) şi pârâtul(a) ______, la data de_____ şi înscrisă în registrul de stare civilă sub nr._____, din vina exclusivă a pârâtului(ei) conform art. 373 din Noul Cod Civil;
- revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei şi anume acela de_________ conform disp. art. 383 al. 3 din Noul Cod Civil;
- obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor de judecată.
MOTIVELE ACŢIUNII
   În fapt, m-am căsătorit cu pârâtul(a) la data de_______, conform certificatului de căsătorie nr._____, emis la data de_______, eliberat de către_____. Relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate pentru că________ (motivele de divorţ)
Consider că, din motivele menţionate mai sus, căsătoria nu mai este posibilă. Menţionez că din căsătoria noastră nu au rezultat copii. 
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile disp.  art. 373, art. 383 al. 3 din Noul Cod Civil şi art. 112 şi art. 274 din Codul de Procedură Civilă.
În dovedirea acţiunii solicit administrarea probei cu martori, pentru care propun pe: 1.________, domiciliat in_____, judetul____, str._____, nr._____, etajul____, apart._____; 
2.________, domiciliat in_____, judetul_____, str._____, nr._____, etajul____, apart._____. 

Semnătura reclamantului(ei)

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI____________

  • Motivele de divorţ reprezintă situaţia de fapt care a dus la destrămarea relaţiilor de familie.
  • Fiecare capăt de cerere trebuie motivat
  • Cererea de divorţ se depune în dublu exemplar
  • La cererea de divorţ se anexează taxa judiciară de timbru după cum urmează:
                               - pentru cererea întemeiată pe art. 373 lit. a  - 200 lei;
                               -pentru cererea întemeiată pe art. 373 lit. b şi c - 100 lei
                               - pentru cererea îtemeiată pe art. 373 lit. d - 50 lei

        În cazul desfacerii căsătoriei din care au rezultat copii minori, la cererea de divorţ se vor adăuga trei noi capete de cerere:
- exercitarea autorităţii părinteşti comune/exclusive de către ambii părinţi sau, după caz, de către mamă/tată conform art. 397 din Noul Cod Civil în cazul autorităţii părinteşti comune sau art. 398 în cazul exercitării autorităţii părinteşti exclusive.

- stabilirea domiciliui copilului minor/copiilor minori ____________, născut/i la data de ____________  la domiciliul mamei/ tatălui conform art. 400 din Noul Cod Civil.
şi
- stabilirea unei pensii de întreţinere în cuantum prevăzut de lege pentru copilul/copiii rezultaţi din căsătorie conform art. 402 din Noul Cod Civil.

   De asemenea, la cererea de divorţ se vor anexa şi certificatele de naştere ale copiilor.
   Până la pronunţarea definitivă şi irevocabilă a divorţului, copiii pot fi încredinţaţi unuia din dintre părinţi pe calea ordonanţei preşedinţiale, tot pe această cale se poate stabili şi pensia de întreţinere, până la soluţionarea dosarului de divorţ. 

 ***** Menţionez că acest model este unul exemplificativ, acesta trebuie să fie adaptat particularităţilor fiecărei speţe în parte! 

 ***** Onorariile practicate de cabinetul nostru de avocatura sunt minimale, adaptate posibilităţilor clientului!

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu